Metodik

Efter att i mer än 40 år utvecklat metoder och metodik blir man ödmjuk inför modeller och verktyg. Man lär sig också att The Quick Fix inte fungerar, att färdiga modeller från hyllan sällan är användbara utan modifiering och att man ska vara avvaktande till metoder med tjusiga namn eller tuffa akronymer. Varje utvecklande fråga kräver sitt speciella angreppssätt.   

Enkla, linjära domino-resonemang kan leda till framgång. Men dagens komplexa affärsvärld med avancerade produktifieringar kräver ofta mer. Vår egen analytiska kompetens, grundad i teknologisk logik, realekonomisk praxis och systemvetenskaplig metodik, räcker en bit på väg. Men ofta handlar det egentligen om metoder för att utveckla människors egenskaper, roller, positioner och relationer i de system de verkar. När alla dessa delar samverkar och drar åt samma håll aktiveras kunskaper som kan leda till innovation och nya framgångspotentialer. Våra metodperspektiv är:

ANALYSIS
Redan de gamla grekern arbetade med Analysis som betyder upplösning och innebär att dela upp frågeställningar i delar och undersöka varje del för sig. Vi löser upp kundens fråga ned till minsta komponent och sätter sen samman delarna till en ny systemisk helhet som kan förstås på ett nytt sätt. Då har vi besvarat frågan teoretiskt. Sen ska den förverkligas.

KOMBINATORIK
Vi kombinerar gärna och ofta egen kompetens med expertis från många olika och andra kompetensområden. Kombinerade kunskaper och förmågor utlöser gränsöverskridande tänkande. Vi vill att alla använder hjärnans två källor, den rationella 'kunkapsgeneratorn' och den irrationella, kaotiska 'slumpgeneratorn' (för att använda hjärnforskaren Matti Bergströms ord). Kreativitet är ett lyckligt möte mellan slump och kunskaper och i detta möte skapas helt nya och oförutsägbara idéer. Oförutsägbara idéer är just det vi strävar efter.

AKTION
I vår värld är det viktigt att både Analysis och Kombinatorik leder till någon form av Aktion, en medveten handling för att nå resultat. Det kan gälla att det leder till ett beslutsunderlag, att grunda åtgärder och insatser på. Beslutsunderlaget i sig självt kan även vara aktionen. Även om vi inte beslutar över aktionerna så vill vi undvika 'vilande' kunskap och 'hyllvärmare'. Aktion är och ger resultat!

NYTTJA
Målet för oss är att skapa nyttja - för våra kunder och även för deras kunder, partners och leverantörer. Allt fler marknader är uppbyggda på tjänster med en ny marknadslogik. Den bygger på ett nytt tänkande kring varor, service och tjänster och vad som är värdeskapande för kunden. Begreppet Nyttja innebär att kundvärdet uppstår i och med utnyttjandet. Det är först när du äter den köpta glasen som du kan avgöra värdet för dig som kund - du får nytta av att utnyttja glassens (förhoppningsvis) goda egenskaper. Råvaruleverantörer, glasstillverkare, distributörer, glasskiosker och frysproducenter samverkar alla för att du som kund ska få en njutbar stund med glassen. De blir alla partners för att leverera till dig som glasskonsument - att skapa din nyttja. Marknadsföring blir då en strategisk ledningsförmåga. 

ENGAGEMANG
Vi har alltid stort engagemang i det vi arbetar med. Men hur engagerade vi än är så behöver vår omgivning inte nödvändigtvis vara det. Vi har under många år ägnat mycket tid och tankemöda åt: "Hur får man människor att engagera sig?" Svaret är ju en förutsättning för att lyckas med ett projekt eller en förändring av något slag som involverar människor (och vad gör in det?). Vi har under årens lopp arbetat med olika arbetssätt för att engagera människor. Många gånger har frågor vi arbetat med i sig varit engagerande så några särskilda tilltag har inte behövts. I andra fall har vi arbetat med sådant som ligger så långt från deltagarnas vardags-, arbets- och livssituation att vi behövt särskild metodik för att få engagemang. Det finns mycket att tillgå för att klara detta kortsiktigt men det är det kontinuerliga engagemanget som är det intressanta. Hur gör man då?

Det handlar mycket om intressebreddning, observationsförmåga och associationsskapande. Men framför allt att arbeta med holistiska synsätt. Under några år medverkade vi i utveckling av MicroTraining. Denna utbildnings-, mötes- och frågehanteringsmetodik har sitt ursprung i ett europeiskt utbildningsprojekt men är så mycket mer. Vi har funnit ett ypperligt instrument för engagemangs-engagering och i MicroTraining och införlivat den i vår medtodarsenal.

VI VILL
… med vår metodik bidra till samtidig ekonomisk, social och humanistisk tillväxt av nya produkter, affärsmodeller, sociala innovationer och driftiga kompetenser - med andra ord bidra till människor som förstår och förmår att vara ledande. 

  • Vi kan lösa vardagsproblem och skapa långsiktiga affärsrelationer.  
  • Vi kan analysera konsekvenser av olika utvecklingsvägar och ge dig underlag att välja framtid från. 
  • Vi finns kvar vid din sida för att följa upp dina beslut och resultat.
  • Vi engagerar oss i dig, i ditt företag och i de mål ni jobbar för.  
© kunskapsaktivering ab 2020