Program

Vi erbjuder fyra program för att skärskåda eller skapa dina möjliga framtider - eller din organisations eller ditt företags. Kanske behöver du bara någon att prata med, en diskussionspartner som inte enbart håller med utan är tillräckligt erfaren för att våga säga emot - då erbjuder vi ett Bollplank. Behöver du skapa nya idéer i företaget tar arbetar vi med Ideaction där kreativitetet uppstår genom flera personers samverkan. När du har affärs- eller produktidéer som behöver skärskådas och utvärderas använder vi Brokerage Event i ett gruppevenemang med korsbefruktning av kompetenser i en kombination av expertkunskaper och intressenter. Vid marknadstester och affärskapande kan vi sätta in Business Dating med förbokade affärsmöten i en synnerligen effektiv form som verkligen ger nya affärer. 

BOLLPLANK
Att vara bollplank till någon betraktar vi som en mycket ansvarsfull syssla. Ska det vara till någon nytta krävs en mycket bred kunskap från många olika områden och lång erfarenhet från många situationer och sammanhang. Det är först med dessa egenskaper du kan lita på bollplanket. Men inte bara det. Du vill ju att samtalen och diskussionernas ska stanna inom dina väggar. Därför anser vi det som självklart att vi avtalar tystnadsplikt. Vi tror oss ha förmågorna som krävs för att vara ditt bollplank - för en avgränsad fråga eller för längre tid. 

IDEACTION
Ideaction handlar om idegenerering. En grupp av människor kan i rätt miljö och med rätt stimuli utveckla fantastisk kreativitet. Ju mer heterogen sammansättningen av gruppen är vad gäller egenskaper, erfarenheter och intressen, desto större blir möjligheterna att kreativiteten leder till nya idéer. Nya idéer är i fokus för idégenerering i programmet IdeAction. 

Blandningen av människor av olika kön, ålder och kulturer stimulerar idéflödet. Blandning av människor från olika avdelningar, positioner, roller och relationer i ett företag kan ge liknande resultat. Blandning av människor från näringslivet, från offentliga myndigheter och från politiken likaså. IQAP skapar gruppen med optimal sammansättning för den aktuella uppgiften och situationen. 

När får du mest tankeassociationer och funderingar? I en lugn och avslappnad miljö eller i en dynamisk miljö full av händelser och intryck? Miljöns inverkan på idégenereringen är stark. Den kan verka såväl stimulerande som hindrande. I Ideaction arbetar vi enbart med miljöer som stimulerar  

Nyfikenhet, kreativitet och samverkan är drivkrafter i idégenerering. Vi retar nyfikenheten, stimulerar kreativiteten och åstadkommer samverkan. 

Aktionsdelen i Ideaction gäller hur alla idéer som kommer fram hanteras efter skapandet. Mestadels inriktar vi oss på idéer som gäller företags affärer, produkter, processer och organisation. För dessa har vi metoder att snabbt analysera och systematisera resultaten. Men vi är för den skull inte dogmatiska. Ideaction kan användas till så mycket.  

Med kunskapsaktivering skapar vi gruppen och miljön, utlöser drivkrafterna och bearbetar resultaten. 

BROKERAGE EVENT
Brokerage Event utvecklar och utvärderar produktidér. Med beprövad metodik granskas kombinationer av idé, affärsmodell och marknad. Kundkompetens korsbefruktas med externa specialisters kunnande. Insikt, kompetens och samverkan är drivkrafterna. IQAP integrerar kunskaper, information och förmågor för att uppnå hävstångseffekt. 

Ett Brokerage Event inleds alltid med att fastställa ägarrätten till den aktuella idén genom tydliga sekretessavtal.  Därefter bestäms produktidéns nuläge genom en Tempo-analys som behandlar de fem perspektiven teknik, ekonomi, marknad, process och organisation. En fullständig produktbeskrivning kan då tecknas. Därmed är grunden lagd för att genomföra en analys av produktidén. 

Analysen är själva Brokerage Event. Syftet med den analysgrupp som bildas är att utföra en intensiv förstudie av produktidén. I analysgruppen samverkar olika parter med specialist-kompetenser av skilda slag. Kreativitet och kombinatorik är ledande ord för arbetet. Under en dag med flera sessioner sker hela analysen på ett kostnadsbesparande sätt. Utfallet av denna analys kan bli ett av tre: starta produktutveckling, utred vidare eller lägg ned. 

Resultatet av analysen sammanställs och besvarar de viktigaste 17 momenten av de 25 som återfinns i en standardiserad affärsplan. Produktprogrammet Brokerage Event leder alltid till ett beslutsunderlag som gör det möjligt för kundföretagets ledning att ta ställning till om produktidén skall utvecklas till en produkt som ska etableras på marknaden. När vi engageras för att leda produktutvecklingsprocessen använder vi projektledningsmetodiken PILEN, som är ett komplett program för att säkerställa full kontroll av alla styrbara delar av utvecklingarbetet.   

BUSINESS DATING
… är möten mellan människor som det uppstår nya möjligheter ur. Vi har utvecklat metoder för att styra möten så att de är effektiva. Mötena är korta och sker mellan två deltagare. Alla möten är bokade i förväg. När Business Dating äger rum så vet du vilka du ska träffa, vid vilket bord och när. Du vet också vad din motpart söker och erbjuder liksom du själv beskrivit vad du söker och erbjuder.

Så här går det till: Arrangören bestämmer syftet, var, när och vilka som ska bjudas in. Inbjudna deltagare anmäler sig och anger vad man söker och vad man erbjuder. Strax innan eventet bokar varje deltagare möten med andra deltagare och samtidigt bjuder in till möte eller blir inbjudan av andra. Eventuella kvarvarande mötestider erbjuds obokade deltagare. Varje deltagare har då skapat 5 möten. När Business Dating äger rum genomför deltagaren ett antal affärssamtal som varar 20 minuter med en kort paus till nästa möte. Uppföljning sker direkt efter eventet genom enkät till alla deltagare. Business Dating har visat sig ge minst två nya affärer på fem möten. Det är ett starkt resultat.  

Du kan genomföra möten i ditt företag, din organisation, på mässor och affärsarenor, i kursgårdar och konferensanläggningar samt i många andra sammanhang. Business Dating ger dig som arrangör möjlighet att enkelt genomföra personliga affärsdrivande möten. Du bestämmer bara datum för eventet, start- och sluttider, plats och vilka som ska bjudas in. Vi svarar för att det blir Business Dating.

© kunskapsaktivering ab 2020